Boussoles Feng Shui, Luo Pan, mètre ruban Feng Shui.